Македонската мрежа на ментори претставува прво граѓанско здружение во Република Македонија од ваков карактер кое се залага за распространување и афиримирање на менторскиот пристап во професионалниот и личниот развој кај младите од РМ, со посебен акцент на женското претприемаштво и вклучување на жените на повеќе општествени нивоа.

Пристапница:

Документ

Информации за организацијата:

ММН инфо документ